Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Rachunkowość

  Edukacja dla studentów |  Analiza finansowa |  Rachunkowość |  Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny |  Rachunek kosztów | Finanse przedsiębiorstw

 

 • podstawy rachunkowości


 • elementy sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)


 • księgowanie na kontach: operacje aktywne, operacje pasywne, operacyjne aktywno-pasywne


 • rozrachunki z tytułu VAT, VAT należy, VAT naliczony


 • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne


 • ewidencja przychodów i kosztów w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym


 • metody wyceny produktów: FIFO, LIFO, średnia ważona


 • rachunkowość finansowa


 • księgowanie wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami, płaca brutto, płata netto, zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP


 • ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych


 • aktualizacja wyceny, amortyzacja, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy aktualizujące


 • aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego


 • konta analityczne i syntetyczne


 • elementy rachunkowości zarządczej


 • budżetowanie


 • ewidencja operacji związanych z leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym


 • rachunkowość podatkowa: księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa, podatek liniowy oraz skala podatkowa


 

 

>>>Wstecz